การอบรมเชิงปฏบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

IMG_9013
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำหรับบุคลากรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 โดยมี ดร.ประจวบ ขวัญมั่นและดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น  อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการอบรม
More

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

IMG_8818
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดตาก ได้มานิเทศติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก            วันที่ 1 ตุลาคม 2561
More