กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

ราชประชา 55 ตาก_๑๙๐๖๑๙_0281
นาย ศรยุทธ เรืองน้อย ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 เป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติบรรยายปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน  ครู และ นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 350 คน   โดยมี ร้อยตรีพิชิต สุรินทร์ หัวหน้าชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ ๓ ชุดที่ ๔
More