โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ

IMG_4019
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอด ภายใต้กิจกรรม โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ ปีการศึกษา 2562 ส่งเเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้านการศึกษา ด้านคุณภาพฃีวิต ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้ด้านคุณธรรม และศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุข ในครั้ง นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวอินคา โรงเรียนราชป...
More

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

IMG_3342
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 990 คน
More