งานวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2562

IMG_7581
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากได้จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนมีส่วนร่วมในงานวันลอยกระทงและเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ในวันที่ 12 พ.ย.62 โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย เป็นประธาน พร้อมคณะครู และบุคลากรโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  
More

โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ 9-11พ.ย.62_๑๙๑๑๑๑_0056
โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรครู นักเรียน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่  9 - 11  พฤศจิกายน  2562   ซึ่งมีบุคลากรครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และครูผู้สอนอาชีพ จำนวน 36 คน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 64  คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน  ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง  ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส"  ซ...
More