โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ)

20200217_200218_0371
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายศรยุทธ เรืองน้อย เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 897 คน พร้อมบุคลากรครู ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรครู ผลงานนักเรียน ในรูปแบบนิทรรศการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและ 1 กิจกรรมพั...
More