นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตากศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วาสาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 คน ได้มาศึกษาดูงงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาความรู้ในโครงการ “ศึกษาองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนราชปนะชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก” เพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการให้เกิดองค์ความรู้จากการศึกษาข้อมูลในการปฏิบัติจริง และเพื่อให้นักศึกษาทราบเทคนิควิธีการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ และเกิดความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *