ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 โรงเรียนได้จัด โครงการ“ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ”เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีเนื้อหาที่หลากหลายเหมาะสมกับแต่ละสภาพภูมิสังคม ครอบคลุมการเรียนรู้แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาและหลักการทรงงาน พร้อมๆ กับเสริมศักยภาพนักเรียนแกนนำในการเป็นวิทยากรขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพวิสัยทัศน์และพันธกิจ

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *