โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดตาก ได้มานิเทศติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก            วันที่ 1 ตุลาคม 2561

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *