การอบรมเชิงปฏบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำหรับบุคลากรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 โดยมี ดร.ประจวบ ขวัญมั่นและดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น  อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการอบรม

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *