โครงการ”เยาวชนไทย รู้รัก สามัคคี ” ปีการศึกษา 2562

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดโครงการ”เยาวชนไทย รู้รัก สามัคคี ” ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคี โดยมีนักเรียน จำนวน 215 คน                           วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561   ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *