วันคริสต์มาส Christmas Day

นางสาววันริสา  ขุนวัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  จังหวัดตาก ได้จัดงาน วันคริสต์มาส ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยมีนายศรยุทธ  เรืองน้อย เป็นประทานในพิธี

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *