กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

นาย ศรยุทธ เรืองน้อย ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 เป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติบรรยายปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน  ครู และ นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 350 คน   โดยมี ร้อยตรีพิชิต สุรินทร์ หัวหน้าชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ ๓ ชุดที่ ๔

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *