โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ

นางสาวปริญญา ยิ้มยวน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอด ภายใต้กิจกรรม โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ ปีการศึกษา 2562 ส่งเเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้านการศึกษา ด้านคุณภาพฃีวิต ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้ด้านคุณธรรม และศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุข ในครั้ง นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวอินคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *