โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด

กลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด 9 ฐานการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพตามแผนการพัฒนาโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ในการจัดงานครั้งนี้ มี นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม 980 คน ณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *