กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ร่วมจัดอบรมการใช้ Smart TV

กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ร่วมจัดอบรมการใช้ Smart TV ให้กับบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมดาวอินคา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 – 8  พฤษภาคม 2562

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *