โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ)

นางสาวปริญญา ยิ้มยวน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายศรยุทธ เรืองน้อย เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 897 คน พร้อมบุคลากรครู ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรครู ผลงานนักเรียน ในรูปแบบนิทรรศการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการแสดงสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานอาชีพของนักเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ครู และนักเรียน
รวมถึงองค์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด เพื่อครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานทางการศึกษาของตนอย่างภาคภูมิใจ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ในการจัดคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *