ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
เลขที่ 170 หมู่ 4 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 (ใส่เบอร์โทรผู้จัดส่งเอกสาร)

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ประกาศรับสมัครนักเรียน
2. ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร
3. ใบสมัครรับนักเรียน
4. หนังสือมอบฉันทะนักเรียนใหม่
5. แบบตอบรับยืนยัน

Facebook Comments