ข้อมูลบุคลากร

พนักงานธุรการ 1 คน

<< ข้อมูลบุคลากร >>

ข้าราชการครู  40 คน
พนักงานราชการ  33 คน
ลูกจ้างประจำ  2   คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  9   คน
คนครัว  2   คน
พนักงานธุรการ     1 คน

<< ข้อมูลนักเรียน >>

ประถมศึกษา  173 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น  398 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  326 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด  897 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

Facebook Comments