ข้อมูลบุคลากร

<< ข้อมูลบุคลากร >>

ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน  4  คน
ข้าราชการครู  34  คน
ลูกจ้างประจำ  1  คน
พนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอน)  29   คน
พนักงานธุรการโรงเรียน  1   คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  9   คน
คนครัว  3   คน

<< ข้อมูลนักเรียน >>

ประถมศึกษา  167  คน
มัธยมศึกษาตอนต้น  378  คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  359  คน
รวมนักเรียนทั้งหมด  904  คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม  2564

Facebook Comments