ข้อมูลบุคลากร

 

<< ข้อมูลบุคลากร >>

ข้าราชการครู  43คน
พนักงานราชการ  29 คน
ลูกจ้างประจำ  2   คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  9   คน
คนครัว  2   คน
พนักงานธุรการ     1 คน

<< ข้อมูลนักเรียน >>

ประถมศึกษา  172 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น  386 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  363 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด  921 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม  2563

Facebook Comments