ข้อมูลบุคลากร

<< ข้อมูลบุคลากร >>

ข้าราชการครู  39 คน
พนักงานราชการ  34 คน
ลูกจ้างประจำ  2 คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  10 คน
พนักงานธุรการ  1 คน
คนครัว  3 คน

<< ข้อมูลนักเรียน >>

ประถมศึกษา  173 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น  398 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  326 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด  897 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2562

Facebook Comments