ข้อมูลบุคลากร

<< ข้อมูลบุคลากร >>

ข้าราชการครู  43คน
พนักงานราชการ  29 คน
ลูกจ้างประจำ  2   คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  9   คน
คนครัว  2   คน
พนักงานธุรการ     1 คน

<< ข้อมูลนักเรียน >>

ประถมศึกษา  167 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น  378 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  359 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด  904 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม  2563

Facebook Comments