ข้อมูลบุคลากร

<< ข้อมูลบุคลากร >>

ข้าราชการครู  36 คน
พนักงานราชการ  34 คน
ลูกจ้างประจำ  2 คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ  10 คน
ครูอัตราจ้าง  1 คน
พนักงานธุรการ  1 คน
คนครัว  1 คน

<< ข้อมูลนักเรียน >>

ประถมศึกษา  204 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น  376 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  337 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด  917 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 2561

Facebook Comments