เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๓ แห่ง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยรับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกับคณะกรรมการพัฒนาภาคเหนือโดยอนุมัติงบประมาณพัฒนาภาคเหนือ ปี ๒๕๐๖ เป็นเงินจำนวน ๑,๖๘๓,๐๐๐.- บาท ก่อสร้างในที่ดินเป็นส่วนของสาธารณประโยชน์ และการบริจาคส่วนหนึ่งของคุณสมจิต โสภโณดร และคุณเดช คุณยวง เครือสอน
ท่านจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้กรุณามาเยี่ยมโรงเรียน และเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๗ โดยมีนายสุขุม ครุฑานนท์ เป็นครูใหญ่คนแรก สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน-เหลือง ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์(คูณ) ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ เป็นการส่วนพระองค์ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

ที่ตั้ง
เลขที่ 170 หมู่ 4 บ้านท่าขาม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ปรัชญา
อยู่เมืองหรืออยู่ป่า ได้รับการศึกษาเสมอกัน

คำขวัญ
เรียนดี งานดี สุขภาพดี มีระเบียบวินัย น้ำใจนักกีฬา

สีประจำโรงเรียน
ชมพู – ม่วง
ชมพู หมายถึง วันประกาศตั้งโรงเรียน วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2507
ม่วง หมายถึง วันเปิดเรียนวันแรก วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2507

Facebook Comments