มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการทำความดีDOING GOOD SPM.TAK : STRONG TOGETHER

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.15 น. นางบุญนาค ตื้อยศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ ได้คัดเลือกนักเรียนในกิจกรรมธนาคารความดี เกี่ยวกับการทำคลิปวีดิโอการทำความดี เพื่อนำคลิปร่วมกิจกรรมการทำความดี DOING GOOD SPM.TAK : STRONG TOGETHER ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักเรียนในเช้าวันนี้อีกด้วย


สร้างความตระหนักรู้แก่เด็กเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์

วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีและอำลาจากน้อง ๆ ภายในโรงเรียน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้โอวาทพร้อมทั้งอวยพรให้นักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายชีวิตที่ตั้งใจ และเป็นพลเมืองดีของสังคมสืบไป


ตรวจเยี่ยม “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบ Digital Testing

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวปริญญา ยิ้มยวน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับนายสมเจตน์ เนียมก้อน ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เข้าตรวจเยี่ยม “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบ Digital Testing ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งดำเนินการทดสอบรอบที่ 1 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก


ค่ายนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (การดำเนินงานพืชศึกษาประจำโรงเรียน)

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดค่ายนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (การดำเนินงานพืชศึกษาประจำโรงเรียน) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๑๑๒ คน เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร การสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณ และทรัพยากร การสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร ให้กับนักเรียนณ ห้องประชุมดาวอินคา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก

องคมนตรีตรวจเยี่ยม

วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก ติดตามผลความก้าวหน้าตามนโยบายขับเคลื่อนของมูลนิธิ ฯ ปัญหาและอุปสรรค ติดตามตรวจเยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ชมการสาธิตการตัดสติ๊กเกอร์และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องอ่านหนังสือ Study Room พบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดตาก ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566