..

..

.

.

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕

หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ให้การเลี้ยงดูนักเรียนทุกคนให้อยู่ดีกินดี เจริญเติบโต มีความสุขกายสบายใจ จัดให้มีอาหาร ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย จัดนันทนาการให้ และดูแลให้ความอบอุ่นเสมือนบิดามารดาดูแลบุตร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานงานอาชีพ มีทักษะการดำรงชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันครบรอบ 54 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันครบรอบ 54 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น.  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก จัดกิจกรรมวันครบรอบวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมข่าวสาร

โครงการ”เยาวชนไทย รู้รัก สามัคคี ” ปีการศึกษา 2562
11 Nov

โครงการ”เยาวชนไทย รู้รัก สามัคคี ” ปีการศึกษา 2562

กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดโครงก...
การอบรมเชิงปฏบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
29 Oct

การอบรมเชิงปฏบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามโครงกา...
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
1 Oct

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดตาก ได้มานิเทศติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางกา...

วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559