กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พละศึกษา

IMG_4390

นายสมพงษ์ อุ๊ดจิ๋ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

IMG_4546

นายไพฑูรย์ ดิษฐด้วงปล้อง
ครู คศ.2

นางกันดา  แก้วมณี
พนักงานราชการ

 นางสาวอรชา ลองขาว
พนักงานราชการ
Facebook Comments