กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

IMG_4390 27-5-2562-10 cats13

นายสมพงษ์  อุ๊ดจิ๋ว
ครู คศ.2

 นางสาวอรชา  ลองขาว
ครูผู้ช่วย

นางกันดา  แก้วมณี
พนักงานราชการ

Facebook Comments