เอกสาร วPA

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2565

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ด้านครู

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ด้านผู้บริหาร

Facebook Comments