คณะผู้บริหารโรงเรียน

cats0

 นายศรยุทธ เรืองน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

cats0019 cats0012
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
  นางบุญนาค ตื้อยศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายธณกฤต  มุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ว่าที่ ร.ต.อรรถวิทย์ ทองก้านเหลือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

Facebook Comments