คณะผู้บริหารโรงเรียน

cats0

 นายศรยุทธ เรืองน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

cats0012 cats0019 cats0014 cats0040
นางบุญนาค ตื้อยศ
หัวหน้างาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งบประมาณ
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน
หัวหน้างาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายสุพัฒน์ ดิษสาย
หัวหน้างาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายวุฒิชัย นาคเจือทอง
หัวหน้างาน
สำนักอำนวยการ
Facebook Comments