ผลงานดีเด่น

  สวนพฤกศาสตร์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก รับรางวัลพระราชทาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งว่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประจำปี 2554 ได้รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 โดยให้ไปรับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้ นามยมศักดิ์  แสงประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนจะเป็นผู้รับรางวัลพระราชทาน
รอง ฯ ไพฑูรย์  เรืองสุวรรณ์ : รายงาน
Update: 19/9/54

  “ชากังราวเกมส์” ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ          ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ส่งนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวแทนกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๐ จำนวน ๒ รุ่น คือ

๑ นายวสันต์  มรกตธารา     นักเรียนชั้น ม.๔  รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม

๒ นายสิทธิเดช  คีรีแก้วสูง   นักเรียนชั้น ม.๔  รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักไม่เกิน ๖๔ กิโลกรัม
ผลการแข่งขันทั้ง ๒ รุ่น ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เหรียญทองแดง รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ณ จังหวัดขอนแก่น
ครูไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง : รายงาน
Update: 9/8/54

  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย          ศาลจังหวัดตากและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมกันจัดงานวันรพีและการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากได้รับรางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษาจำนวน6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 1 รางวัล  และได้สิทธิในการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค(ภาค6) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนักเรียนและครูผู้ควบคุมดังนี้
1.            นางสาวเทียนทอง               –
2.             นายวิชัย                สิงขรทองแก้ว
3.             นายจิรทรัพย์         ทองดีเลิศ
4.             ครูวลัยรัตน์           ใจจุ้ม  ครูผู้ควบคุม
ครูวลัยรัตน์  ใจจุ้ม : รายงาน
Update: 5/8/54
  นักเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากสอบติด ม.ช. 2 คน          นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 2 คน ได้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อใน  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี 2 โครงการดังนี้
1.โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร                นางสาวพรสวรรค์ พฤกษาดำรงกาย
2.โครงการนักวิทยาศาสตรต์เกษตร                           นายจิรทรัพย์ ทองดีเลิศกลุ่มบริหารวิชาการ : รายงาน
Update: 1/8/54
   นักเรียนรับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดีพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยนายพรชัย ไพรแสงพลอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ของโรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมอบให้แก่แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ผู้นับถือพระพุทธศาสนา และมีความประพฤติดี ในวันวิสาขบูชาทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนพุทธศาสนิกชนให้เป็นตัวอย่าง เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีในสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบต่อไป  โดย ฯพณฯ นายธานินทร์   กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม ๖  เขตพญาไทย กรุงเทพฯ
ครูวลัยรัตน์  ใจจุ้ม : รายงาน
Update: 26/5/54
  กีฬาชาวไทยภูเขา “พญาผึ้งเกมส์”          การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา ครั้งที่ 23 จ.ราชบุรี 6-10 พฤษภาคม 2554 “พญาผึ้งเกมส์”  นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 9 คน ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

1. เหรียญเงิน ชายคู่
ด.ช.อาทิตย์  แซ่เฮ่อ               ป.5
ด.ช.อดุลวิทย์  แซ่เฮ่อ             ป.3
2. เหรียญเงิน ทีมหญิง
ด.ญ.อาทิตย์  อัจฉริยะเดชา   ป.5
ด.ญ.นันทวัน  กฤตวิโรจน      ป.5
ด.ญ.ทักษพร  อยู่ลือ              ป.5
3. เหรียญทองแดง หญิงเดี่ยว
ด.ญ.สุดาพร  ดำเนินคีรี       ป.5
ครูสมพงษ์  อุ๊ดจิ๋ว : รายงาน
Update: 12/5/54

   เด็กดี ประพฤติดี มีคุณธรรม

นายวิจิตร   จันตาน้อย  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก เป็นนักเรียนตัวแทนจังหวัดตาก  เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 3 ปี 2554  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี  มีคุณธรรม  ได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตร
กลุ่มงานแนะแนว : รายงาน
Update: 29/4/54

Facebook Comments