ศูนย์อาชีพเพื่อการมีงานทำ

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทักษะอาชีพเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง รู้จักคิดทำ  และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมทักษะอาชีพตามสภาพเวลา  กำลัง  ความสามารถอันจะก่อให้เกิดนิสัยรักการทำงาน คุณธรรม ที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมในการคิดสร้างงาน ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้

 • การเขียนภาพคนด้วยดินสอ
 • การจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์
 • การถนอมและแปรรุปอาหาร
 • การทอผ้ากระเหรี่ยง
 • การแสดงนาฎศิลป์ดนตรี
 • การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
 • การหารายได้ระหว่างเรียน
 • ช่างเชื่อมโลหะ
 • ช่างบริการอาหารและน้ำดื่ม
 • ช่างประดิษฐ์
 • ช่างผลิตภัณฑ์จากไม้
 • ช่างผลิตอิฐบล็อกประสาน
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม
 • แชมพูสระผม
 • ตัดเย็บเสื้อผ้า
 • นวดสมุนไพร
 • ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
 • ปักผ้าด้วยมือ
 • ผลิตน้ำดื่ม
 • โรงสีข้าว
 • เสริมสวย
WordPress Photo Gallery Plugin
Facebook Comments