กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

cats0018

นางวลัยรัตน์ ใจจุ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

cats0019 cats0020

cats9

cats8

นางสาวปริญญา ยิ้มยวน
ครู คศ.2

นายไพรัตน์ รอดคุ้ม
ครู คศ.2

นางอินทิรา ชิตก้องไพร
พนักงานราชการ

นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้ม
พนักงานราชการ

cats12 cats36

นายสมหมาย มาวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวนุชจรี เฉยสวัสดิ์
พนักงานราชการ

นายอนันต์ ทรัพย์หัตถกิจ
พนักงานราชการ

Facebook Comments