กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

cats0018

นางวลัยรัตน์ ใจจุ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

cats0019 cats0020 IMG_0001_NEW cats8

นางสาวปริญญา ยิ้มยวน
ครู คศ.2

นายไพรัตน์ รอดคุ้ม
ครู คศ.2

นายจารุวัฒน์ พูนทรัพย์
ครูผู้ช่วย (ช่วยราชการ)

นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้ม
พนักงานราชการ

cats9

cats12 cats36

นางอินทิรา ชิตก้องไพร
พนักงานราชการ

นายสมหมาย มาวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวนุชจรี เฉยสวัสดิ์
พนักงานราชการ

นายอนันต์ ทรัพย์หัตถกิจ
พนักงานราชการ

Facebook Comments