กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

cats0018

นางวลัยรัตน์ ใจจุ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

IMG_0001_NEW cats0049 cats12

นายจารุวัฒน์ พูนทรัพย์
ครู (ช่วยราชการ)

นายณัฐวุฒิ  มะลิซ้อน
ครูผู้ช่วย

นายสมหมาย มาวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวนุชจรี เฉยสวัสดิ์
พนักงานราชการ

cats36

นายอนันต์ ทรัพย์หัตถกิจ
พนักงานราชการ

นางสาวสุชัญญา  ปัญญานาค
พนักงานราชการ
Facebook Comments