กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

cats0018

นางวลัยรัตน์ ใจจุ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

cats0020 IMG_0001_NEW cats0049

นายไพรัตน์ รอดคุ้ม
ครูชำนาญการ

นายจารุวัฒน์ พูนทรัพย์
ครูผู้ช่วย (ช่วยราชการ)

นายณัฐวุฒิ  มะลิซ้อน
ครูผู้ช่วย

นายสมหมาย มาวงษ์
พนักงานราชการ

cats12 cats36

นางสาวนุชจรี เฉยสวัสดิ์
พนักงานราชการ

นายอนันต์ ทรัพย์หัตถกิจ
พนักงานราชการ

Facebook Comments