ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก แนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก การดำเนินงานตามระบบช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคล

– สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียนสะสม

ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน

– สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน

ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนา

– สรุปผลการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ

– ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจและความสามารถ

– ตารางการวางแผนการจัดการกิจกรรม Home room ประจำวิชา

ขั้นที่ 4 การป้องกันและการแก้ไขปัญหา

– สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก

– สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก

1

Facebook Comments