ศูนย์การเรียนรู้หอนอนพอเพียง

เป็นการเรียนรู้การดำเนินชีวิตประจำวันการอยู่รวมกันในหอนอนเสมือนบ้านหลังใหญ่หากทุกคนมีความรัก ความเมตตา สามัคคี มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ยึดหลักคิดพอเพียงจะทำให้ทักษะการดำเนินชีวิตมีคุณค่าอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้

  • ทันตอนามัย
  • โภชนาการ
  • ส่งเสริมสุขภาพ
  • หอนอนต้นแบบ
WordPress Photo Gallery Plugin
Facebook Comments