กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

cats0011

นางสุจิต สาระติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

cats0013 cats0014 cats3 cats2

นางสารินี บุญยะทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพัฒน์ ดิษสาย
ครูชำนาญการ

นายปฐมพงศ์  รีรักษ์
พนักงานราชการ

นางสาวพรรณชม บุญหนุน
พนักงานราชการ

110539

นางสาวทิพย์วิมล พลาพล
พนักงานราชการ

Facebook Comments