กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

cats0011

นางสุจิต สาระติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

cats0012 cats0013 cats0014 cats3

นางบุญนาค ตื้อยศ
ครู คศ.3

นางสารินี บุญยะทิม
ครู คศ.3

นายสุพัฒน์ ดิษสาย
ครู คศ.2

นายปฐมพงศ์  รีรักษ์
พนักงานราชการ

cats2 110539

นางสาวพรรณชม บุญหนุน
พนักงานราชการ

นางสาวทิพย์วิมล พลาพล
พนักงานราชการ

Facebook Comments