กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

cats0011

นางสุจิต สาระติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

cats0013 cats3 cats2 110539

นางสารินี บุญยะทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปฐมพงศ์  รีรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณชม บุญหนุน
พนักงานราชการ

นางสาวทิพย์วิมล พลาพล
พนักงานราชการ

Facebook Comments