กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

cats0025

นายธณกฤต  มุมทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

cats24 3649900039148 cats000000 cats0027

นายสมเกียรติ บุญยะทิม
ครู คศ.3

นางสาวณหฤทัย ดีสังข์
ครู คศ.3

นายประพิณ ปินตาคำ
ครู คศ.1

นางสุจารี กลีบเอม
ครู คศ.1

cats0041 cats0046 cats15 DSCN1748

นางสาวสาริกา มีสุขสกุล
ครู คศ.1

นายรักชาติ  วาจาอนุกูล
ครู คศ.1

นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
พนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต.ธนุ สมสงวน
พนักงานราชการ

Facebook Comments