กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

cats0046

นายรักชาติ  วาจาอนุกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

cats24 3649900039148 cats0027 cats0041

นายสมเกียรติ บุญยะทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณหฤทัย ดีสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุจารี กลีบเอม
ครู

นางสาวสาริกา มีสุขสกุล
ครู

นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
พนักงานราชการ

นายเตชิน  สิงห์สาธิต
พนักงานราชการ
Facebook Comments