กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

cats0046

นายรักชาติ  วาจาอนุกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

cats24 3649900039148 cats000000 cats0027

นายสมเกียรติ บุญยะทิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณหฤทัย ดีสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประพิณ ปินตาคำ
ครูชำนาญการ

นางสุจารี กลีบเอม
ครู

cats0041 DSCN1748

นางสาวสาริกา มีสุขสกุล
ครู

ว่าที่ ร.ต.ธนุ สมสงวน
พนักงานราชการ

Facebook Comments