หน้าที่ การรับนักเรียน

หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

1. ให้การเลี้ยงดูนักเรียนทุกคนให้อยู่ดีกินดี เจริญเติบโต มีความสุขกายสบายใจ จัดให้มีอาหาร ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย จัดนันทนาการให้ และดูแลให้ความอบอุ่นเสมือนบิดามารดาดูแลบุตร

2. ให้การศึกษาอบรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมวิชาชีพให้มีรายได้ระหว่างเรียน มีความรับผิดชอบในการสร้างเสริมและพัฒนาตนาเองเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติต่อไป

3. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ให้นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา

4. ประสานงานและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชุน และรัฐบาล ผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดานห่างไกลการคมนาคม

การรับนักเรียน คุณสมบัติ

1. มีอายุตั้ง 6 ปี เต็มขึ้นไป โดยนับจากเดือนเมษายนของปีที่เข้าเรียน

2. เป็นผู้ที่อยู่มนครอบครัวที่ยากจน หรืออยู่มนถิ่นทุรกันดาน กำพร้า ขาดผู้อุปการะ

3. ต้องไม่เป็นเด็กที่มีความพิการทางสมองหรือร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ จังหวัดตาก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์

หลักฐานการรับสมัครเข้าเรียน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สูติบัตร

3. ใบรับรองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ประเภทเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

1. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก

2. เด็กเร่ร่อน

3. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก

4. เด็กทื่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า

5. เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ

6. เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ

7. เด็กในชนกลุ่มน้อย

8. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

9. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ

10. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน