กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

cats0030

นายกำธร ปินตา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

cats0031

putchart

cats0034

cats0035

นายวรนิพิฐ กองโกย
ครู

นางสาวพุทธชาติ มหากันธา
ครู

นายชัยพร นังคัล
ครู

นายธนากร แก้วคำไสย์
ครู

cats0036

cats0043

cats17

cats19

นางสาวลีลาวดี สุธาพันธ์
ครู

นางปาณิสรา เรือนกูล
ครูผู้ช่วย

นางขนิษฐา ศรีปวนใจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพนิดา ฉิมสุด
พนักงานราชการ

cats0000

cats18

cats023

cats025

นางบังอร จันทร์ชุ่ม
พนักงานราชการ

นางสาวกิตติชนก มากทอง
พนักงานราชการ

นางสาวศุภศศิน แซ่ย่าง
พนักงานราชการ

นางสาวอนงค์ จันทร์สืบ
พนักงานราชการ

cats26

cats39

 นางสาวสุจิตรา หล้าสุ
พนักงานราชการ

นายจตุพร สุขน่วม
พนักงานราชการ

นายศรัทธา  เรืองน้อย
พนักงานราชการ

นายปรีชา  ฟักตั้ว
พนักงานราชการ

 

 

 

 

นาวสาวนิศารัตน์  ลี่เส็ง
พนักงานราชการ

 

 

Facebook Comments