กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

IMG_4504

นายอนันต์ โคมพิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

cats0030

cats0031

putchart

cats0034

นายกำธร ปินตา
ครูชำนาญการ

นายวรนิพิฐ กองโกย
ครู

นางสาวพุทธชาติ มหากันธา
ครู

นายชัยพร นังคัล
ครู

cats0035

cats0036

cats0043

cats17

นายธนากร แก้วคำไสย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวลีลาวดี สุธาพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางปาณิสรา เรือนกูล
ครูผู้ช่วย

นางขนิษฐา ศรีปวนใจ
พนักงานราชการ

cats19

cats0000

cats023

cats025

นางสาวพนิดา ฉิมสุด
พนักงานราชการ

นางบังอร จันทร์ชุ่ม
พนักงานราชการ

นางสาวศุภศศิน แซ่ย่าง
พนักงานราชการ

นางสาวอนงค์ จันทร์สืบ
พนักงานราชการ

cats26

cats27

cats28

cats39

 นางสาวสุจิตรา หล้าสุ
พนักงานราชการ

นายณัฐชานันท์  วันดี
พนักงานราชการ

นางนิชาภา  ศรีอักษร
พนักงานราชการ

นายจตุพร สุขน่วม
พนักงานราชการ

Facebook Comments