กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

IMG_4504

นายอนันต์ โคมพิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

cats0030 cats0031

putchart

cats0034

นายกำธร ปินตา
ครู คศ.2

นายวรนิพิฐ กองโกย
ครู คศ.1

นางสาวพุทธชาติ มหากันธา
ครู คศ.1

นายชัยพร นังคัล
ครู คศ.1

cats0035 cats0036 cats0043

cats17

นายธนากร แก้วคำไสย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวลีลาวดี สุธาพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางปาณิสรา เรือนกูล
ครูผู้ช่วย

นางขนิษฐา ศรีปวนใจ
พนักงานราชการ

cats19

cats0000

cats023 cats025

นางสาวพนิดา ฉิมสุด
พนักงานราชการ

นางบังอร จันทร์ชุ่ม
พนักงานราชการ

นางสาวศุุภศศิน แซ่ย่าง
พนักงานราชการ

นางสาวอนงค์ จันทร์สืบ
พนักงานราชการ

cats26

cats27

cats28

 นางสาวสุจิตรา หล้าสุ
พนักงานราชการ

นายณัฐชานันท์  วันดี
พนักงานราชการ

นางนิชาภา  ศรีอักษร
พนักงานราชการ

Facebook Comments