กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

cats0015

นางดรุณี  แสงศิริรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

cats0016 cats0017 cats0037

นางสาวกาญจนา จตุพรพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาบแก้ว พรมวิหาร
ครูชำนาญการ

นายอดิศักดิ์  เป็งปิง
ครู

นางสาวปนัดดา  โสนอ่อน
ครูผู้ช่วย

cats7 cats4 cats5 PSC_4086

นางสาวพรทิพย์ งามทรง
พนักงานราชการ

นายศักดิ์ชัย จันทน์วิลาวัณย์
พนักงานราชการ

นายวุฒิไกร  ใจยา
พนักงานราชการ

นางสาวภัทราภรณ์  รุ่งน้อย
พนักงานราชการ

Facebook Comments