กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาววันริสา ขุนวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

cats0042 cats29 cats30 cats32

นางสาวมัตติกา สอนสอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนัญญา บุญสม
พนักงานราชการ

นางสาวศิริวรรณ แสงประเสริฐ
พนักงานราชการ

นายกรี  ดาละ
พนักงานราชการ

cats31 cats000 rakpong

นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วมณี
พนักงานราชการ

นางสาวจินตนา ต๊ะวงค์
พนักงานราชการ

นายรักษ์พงศ์ นิช่างทอง
พนักงานราชการ

 

Facebook Comments