กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววันริสา ขุนวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

cats29 cats30 cats31 cats32

นางสาวธนัญญา บุญสม
พนักงานราชการ

นางสาวศิริวรรณ แสงประเสริฐ
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วมณี
พนักงานราชการ

นายกรี  ดาละ
พนักงานราชการ

cats000 rakpong

นางสาวจินตนา ต๊ะวงค์
พนักงานราชการ

นายรักษ์พงศ์ นิช่างทอง
พนักงานราชการ

 

Facebook Comments