กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววันริสา ขุนวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

cats0048 IMG_1868 cats32 cats000

นางสาวธนัญญา บุญสม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริวรรณ แสงประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

นายกรี  ดาละ
พนักงานราชการ

นางสาวจินตนา ต๊ะวงค์
พนักงานราชการ

Facebook Comments