ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา
  2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น
  3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้
  4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
  5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
Facebook Comments