กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

cats0040

นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

cats0005 cats0007 IMG_4539

นางแก้วมาลา นิช่างทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประมวล มุมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแขภัทรา นาคสวาสดิ์
ครูชำนาญการ

นางกชพร นาคเจือทอง
ครูชำนาญการ

cats0009 rungrat cats34

นายสมชาย  ผาแดงสง่า
ครู

นางสาวรุ่งรัตน์  สมโภชน์
ครู

นางสาวเกศินี  สัพทน
พนักงานราชการ

Facebook Comments