กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

cats0040

นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

cats0005 cats0007 IMG_4539 cats0009

นางประมวล มุมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแขภัทรา นาคสวาสดิ์
ครูชำนาญการ

นางกชพร นาคเจือทอง
ครูชำนาญการ

นายสมชาย  ผาแดงสง่า
ครูชำนาญการ

rungrat cats34

นางสาวรุ่งรัตน์  สมโภชน์
ครู

นางสาวเกศินี  สัพทน
พนักงานราชการ

Facebook Comments