กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

cats0005

cats0007 IMG_4539

นางแก้วมาลา นิช่างทอง
ครู คศ. 3

นางประมวล มุมทอง
ครู คศ. 3

นางสาวแขภัทรา นาคสวาสดิ์
ครู คศ.2

นางกชพร นาคเจือทอง
ครู คศ.2

cats0009 rungrat cats0040 cats34

นายสมชาย  ผาแดงสง่า
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งรัตน์  สมโภชน์
ครู คศ.1

นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
ครู คศ.1

นางสาวเกศินี  สัพทน
พนักงานราชการ

Facebook Comments