กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

IMG_4440

 

IMG_4448

IMG_4365

นางสาวนงค์นุช อุดกันทา
ครู คศ. 3

นางแก้วมาลา นิช่างทอง
ครู คศ. 3

นางสาวประภา จำปาแดง
ครู คศ. 3

นางประมวล มุมทอง
ครู คศ. 2

IMG_4539

DSCN1765

นางสาวกชพร รักเรือง
ครู คศ.1

นายสมชาย ผาแดงสง่า
ครูผู้ช่วย

 นางสาวรุ่งรัตน สมโภชน์
ครูผู้ช่วย
Facebook Comments