วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานงานอาชีพ  มีทักษะการดำรงชีวิต
เป็นคนดี มีคุณธรรม  โดยน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ส่งเสริมงานอาชีพให้หลากหลาย
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างเสริมทักษะการดำรงชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
6. เสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายแบบชนเผ่า
7. ส่งเสริมศูนย์เพาะบ่มความสามารถพิเศษของนักเรียนทางด้านดนตรี

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ส่งเสริมงานอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา