ศูนย์ชีววิถีพอเพียง

เรียนรู้การดำเนินชีวิตด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้

 • ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
 • เกษตร
  • การปลูกมะนาวในวงบ่อ
  • การเพาะเห็ดนางฟ้า
  • การออมระยะสั้น-กลาง-ยาว
  • พืชไร้ดิน
  • พืชเศรษฐกิจ
  • เพาะพันธุ์กล้าไม้
  • รูปเด็กทำปุ๋ยหมัก
 • ประมง
  • กาารเลี้ยงปลาน้ำจืด
 • ปศุสัตว์
  • การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
  • การเลี้ยงหมู
 • สิ่งแวดล้อม
  • การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
  • ธนาคารขยะรีไซเคิล
  • น้ำยาเอนกประสงค์-น้ำหมักชีวภาพ
  • ผลิตแก๊สชีวภาพ
WordPress Photo Gallery Plugin
Facebook Comments