ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญา

เป็นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนับว่าเป็นนวัตกรรมสำคัญของครูที่มีการกระตุ้นให้ผู้เรียน   ใช้กระบวนการคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผู้เรียนที่มี “อุปนิสัยพอเพียง”  ได้ในที่สุด ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้

  • โครงงาน
  • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • ห้องเรียน ECC
  • ห้องเรียน E-Learning
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
  • ห้องสุมด
WordPress Photo Gallery Plugin
Facebook Comments