บุคลากร

นิยม

นางสาวนิยม  อยู่รัมย์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

113056

นางสาววรารักษ์ สิทธิคำทับ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พนิดา

นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนะแนว/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

Facebook Comments