บุคลากร

นิยม

นางสาวนิยม  อยู่รัมย์
หัวหน้างานแนะแนว/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

       พิริยพงษ์ -ป.โท

นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พนิดา

นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
งานแนะแนว

 

 

Facebook Comments