บุคลากร

นิยม

นางสาวนิยม  อยู่รัมย์
หัวหน้างานแนะแนว/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

113056

นางสาววรารักษ์ สิทธิคำทับ
สารสนเทศและงานแนะแนว

พนิดา

นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
งานแนะแนว

 

 

Facebook Comments