ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน

IMG_0029
วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ หอประชุมดอกแคขาว ได้กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นางบุญนาค ตื้อยศ ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  กล่าวต้อนรับที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดตาก  สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 จังหวัดตาก และผู้ำกำกับการ/ ตัวแทน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได้มอบ...
More

กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

ราชประชา 55 ตาก_๑๙๐๖๑๙_0281
นาย ศรยุทธ เรืองน้อย ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 เป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติบรรยายปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน  ครู และ นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 350 คน   โดยมี ร้อยตรีพิชิต สุรินทร์ หัวหน้าชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ ๓ ชุดที่ ๔
More

งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562

ไหว้ครู62_๑๙๐๖๑๓_0082
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมโรงเรียน(หลังใหม่) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๙๐๘  คน โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก เป็นประธาน
More

วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562

วันวิสาขบูชาปี62_๑๙๐๕๑๗_0054
นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ หน้าอาคารสิรินธร
More

โครงการเข้าค่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2562

IMG_9347
นายศรยุทธ  เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นหระธานเปิดค่ายโครงการนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11- 13 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารวิชาการได้โครงการค่ายนักเรียนใหม่ขึ้นเพื่อเตีรยมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการเป็นนักเรียนประจำ มีคุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ เสียสละมีระเบียบวินัยนั้นและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
More