งานวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2562

งานวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากได้จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนมีส่วนร่วมในงานวันลอยกระทงและเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ในวันที่ 12 พ.ย.62 โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย เป็นประธาน พร้อมคณะครู และบุคลากรโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  
More

โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรครู นักเรียน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่  9 - 11  พฤศจิกายน  2562   ซึ่งมีบุคลากรครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และครูผู้สอนอาชีพ จำนวน 36 คน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 64  คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน  ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง  ที่ได้ให้เกียรติ...
More

สพป.อุตรดิตถ์เขต1 ศึกษาดูงาน

สพป.อุตรดิตถ์เขต1 ศึกษาดูงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดย มีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ได้นำคณะศึกษาดูงานตามศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2562
More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดย มีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ได้นำคณะศึกษาดูงานตามศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2562
More

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด
กลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด 9 ฐานการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพตามแผนการพัฒนาโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ในการจัดงานครั้งนี้ มี นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 17 สิงหาคม...
More