โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด
กลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด 9 ฐานการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพตามแผนการพัฒนาโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ในการจัดงานครั้งนี้ มี นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 17 สิงหาคม...
More

โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ

โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอด ภายใต้กิจกรรม โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ ปีการศึกษา 2562 ส่งเเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้านการศึกษา ด้านคุณภาพฃีวิต ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้ด้านคุณธรรม และศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุข ในครั้ง นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุ...
More

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 990 คน
More

กิจกรรม บวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม

กิจกรรม บวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างความปรองดองและยุติธรรในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง กิจกรรม "บวร" ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 3-4สิงหาคม 2562 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที...
More

ค่ายครูและนักเรียนแกนนำพลังพอเพียงเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ค่ายครูและนักเรียนแกนนำพลังพอเพียงเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
กลุ่มสำนักงานอำนวยกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดโครงการ"ค่ายครูและนักเรียนแกนนำพลังพอเพียงเรียนรู้ศาสตร์พระราชา " ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงให้นักเรียนมีความรู้ด้านการถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนแกนนำ จำนวน 125 คน  วันที่ 1-2 สิงหาคม 2562   ณ หอป...
More