โครงการ”เยาวชนไทย รู้รัก สามัคคี ” ปีการศึกษา 2562

โครงการ”เยาวชนไทย รู้รัก สามัคคี ” ปีการศึกษา 2562
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดโครงการ"เยาวชนไทย รู้รัก สามัคคี " ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคี โดยมีนักเรียน จำนวน 215 คน                           วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561   ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
More

การอบรมเชิงปฏบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

การอบรมเชิงปฏบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำหรับบุคลากรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 โดยมี ดร.ประจวบ ขวัญมั่นและดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น  อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในการอบรม
More

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดตาก ได้มานิเทศติดตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก            วันที่ 1 ตุลาคม 2561
More

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบกระเป๋าเป้ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบกระเป๋าเป้ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าเป้ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการที่ทรงห่วงใยต่อเด็กนักเรียน จึงมีพระราชประสงค์ให้มูลนิธิราชประชาน...
More

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยนายศรยุทธ  เรืองน้อย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนได้มอบหมายให้นายสุพัฒน์ ดิษสาย ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน   เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก
More