สพป.อุตรดิตถ์เขต1 ศึกษาดูงาน

สพป.อุตรดิตถ์เขต1 ศึกษาดูงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดย มีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ได้นำคณะศึกษาดูงานตามศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2562
More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดย มีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ได้นำคณะศึกษาดูงานตามศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2562
More

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด
กลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด 9 ฐานการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพตามแผนการพัฒนาโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ในการจัดงานครั้งนี้ มี นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 17 สิงหาคม...
More

โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ

โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอด ภายใต้กิจกรรม โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ ปีการศึกษา 2562 ส่งเเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้านการศึกษา ด้านคุณภาพฃีวิต ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้ด้านคุณธรรม และศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุข ในครั้ง นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุ...
More

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 990 คน
More