ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
สามารถดาวห์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สามารถดาวห์โหลดใบสมัครรับนักเรียน
More

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพศิลปะการพูดในชุมชน

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพศิลปะการพูดในชุมชน
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายศรยุทธ  เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพศิลปะการพูดในชุมชน ระหว่างวันที่ 3-4ธันวาคม ในการจัดกิจกรรมได้ให้นักเรียนรู้จักหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ฝึกให้ผู้กล้าแสดงออก ได้มีศิลปะการพูด  การเป็นพิธีกร เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
More

งานวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2562

งานวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากได้จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนมีส่วนร่วมในงานวันลอยกระทงและเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ในวันที่ 12 พ.ย.62 โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย เป็นประธาน พร้อมคณะครู และบุคลากรโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  
More

โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรครู นักเรียน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่  9 - 11  พฤศจิกายน  2562   ซึ่งมีบุคลากรครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และครูผู้สอนอาชีพ จำนวน 36 คน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 64  คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน  ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง  ที่ได้ให้เกียรติ...
More

สพป.อุตรดิตถ์เขต1 ศึกษาดูงาน

สพป.อุตรดิตถ์เขต1 ศึกษาดูงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดย มีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ได้นำคณะศึกษาดูงานตามศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2562
More