ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน

ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทาน
วันพฤหัสที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ หอประชุมดอกแคขาว ได้กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนทุนพระราชทานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นางบุญนาค ตื้อยศ ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  กล่าวต้อนรับที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดตาก  สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ ...
More

กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

กิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
นาย ศรยุทธ เรืองน้อย ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 เป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติบรรยายปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน  ครู และ นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 350 คน   โดยมี ร้อยตรีพิชิต สุรินทร์ หัวหน้าชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ ๓ ชุดที่ ๔
More

งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562

งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมโรงเรียน(หลังใหม่) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๙๐๘  คน โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก เป็นประธาน
More

วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562

วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2562
นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ หน้าอาคารสิรินธร
More

โครงการเข้าค่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2562

โครงการเข้าค่ายนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2562
นายศรยุทธ  เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นหระธานเปิดค่ายโครงการนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 11- 13 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารวิชาการได้โครงการค่ายนักเรียนใหม่ขึ้นเพื่อเตีรยมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการเป็นนักเรียนประจำ มีคุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ เสียสละมีระเบียบวินัยนั้นและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
More