งานวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากได้จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนมีส่วนร่วมในงานวันลอยกระทงและเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ในวันที่ 12 พ.ย.62 โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย เป็นประธาน พร้อมคณะครู และบุคลากรโรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

 

Facebook Comments

Related posts:

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
รวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสม...
พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 25...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *