โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรครู นักเรียน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่  9 – 11  พฤศจิกายน  2562   ซึ่งมีบุคลากรครูกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และครูผู้สอนอาชีพ จำนวน 36 คน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 64  คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน  ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง  ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส”  ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทำของกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาส  ประกอบด้วย  ด้านงานอาชีพคหกรรม   ด้านงานอาชีพอุตสาหกรรม   ด้านงานอาชีพเกษตร   ด้านงานพาณิชและบริการ และด้านงานสร้างสรรค์

 

 

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *