ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 ที่อยู่จัดส่งเอกสาร กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากเลขที่ 170 หมู่ 4 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 (ใส่เบอร์โทรผู้จัดส่งเอกสาร) ดาวน์โหลดเอกสาร 1. ประกาศรับสมัครนักเรียน 2. ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร 3. ใบสมัครรับนักเรียน 4. หนังสือมอบฉันทะนักเรียนใหม่ 5. แบบตอบรับยืนยัน
อ่านเพิ่ม