สพป.อุตรดิตถ์เขต1 ศึกษาดูงาน

IMG_5112
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดย มีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ได้นำคณะศึกษาดูงานตามศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2562
More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โดย มีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน ได้นำคณะศึกษาดูงานตามศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2562
More

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด

IMG_4793
กลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล พัฒนาตามความถนัด 9 ฐานการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพตามแผนการพัฒนาโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ในการจัดงานครั้งนี้ มี นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม 980 คน ณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
More

โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ

IMG_4019
นางสาวปริญญา ยิ้มยวน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอด ภายใต้กิจกรรม โครงงานคุณธรรม พัฒนาจริยคุณ ปีการศึกษา 2562 ส่งเเสริมพัฒนาการเรียนรู้ภายในโรงเรียนด้านการศึกษา ด้านคุณภาพฃีวิต ตลอดจนนักเรียนสามารถนำความรู้ด้านคุณธรรม และศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุข ในครั้ง นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมดาวอินคา โรงเรียนราชป...
More

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

IMG_3342
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะและนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 990 คน
More